Ansökan stipendie 2021

Härmed ledigförklaras:
 
Stipendium från Svensk Ryggkirurgisk förening: SEK 50 000.
 
Anvisningar avseende ansökan:
 
·        Behörig att söka stipendiet är medlem i Svensk Ryggkirurgisk Förening samt     
         doktorander med handledare som är medlem.
 
·        Ansökan skall avse ryggforskning och kan avse såväl klinisk som experimentell
         forskning. Anslag till resa utgår ej.
 
·        Ansökan skall innehålla:
                      Namn, adress, telefon och epostadress till sökanden
                      Projektets bakgrund/tidigare litteratur
                      Hypoteser och frågeställningar
                      Uppgift om ansökan till etik-kommitté
                      Metodik (studiedesign och/eller experimentell metodik)
                      Projektets betydelse
                      Genomförande och tidsplan
                      Ekonomisk plan
 
·        Ansökan insändes elektroniskt till föreningens vetenskaplige sekreterare (se
         nedan).
 
·        Ansökan skall vara den vetenskaplige sekreteraren tillhanda senast
         1 oktober 2021.
 
Ansökningarna kommer att bedömas av en kommitté ur styrelsen för Svensk Ryggkirurgisk förening. Beslut om stipendietilldelning kommer att meddelas. Det förväntas att mottagaren av stipendiet kommer att närvara vid föreningens årsmöte 2021 i Stockholm för att där erhålla bevis om detsamma.

Den som får detta stipendium förbinder sig att inom 2 år redovisa sina forskningsresultat i form av en skriftlig rapport, som kommer att läggas på föreningens hemsida. Sker inte detta skall halva stipendiesumman återbetalas till föreningen inom ytterligare två månader från den tidpunkt då redovisning skulle vara inlämnad.
 
Information lämnas vid behov via mail anders.joelson@oru.se.
 
Ansökan skickas via nedanstående formulär eller via mail till anders.joelson@oru.se.

 

  • (max 50 MB)