GDPR

 Rutiner och regler för 4S hantering av medlemsregistret och personuppgifter.


1. Svensk Ryggkirurgisk förening skall ha ett digitalt medlemsregister.


2. Medlemsregistret får inte användas till annat än för information till föreningens medlemmar och föreningens ledning för utskick, till exempel av information om aktiviteter i föreningen och inbetalningskort för avgifter.
Föreningens medlemsregister/maillista får användas som informationskanal av 3:e part via utskick av föreningens registeransvarig efter beslut av 4S ordförande.


3. I samband med att föreningens styrelse konstitueras utses en registeransvarig.
           Dennes uppgift är:
          – att föra in i medlemsregistret de uppgifter som beskrivs nedan.
          – att uppdatera registret när ändringar av uppgifter tillkommer.
          – att ta bort de personuppgifter som inte är aktuella, till exempel om en person på
             begäran upphör att vara medlem.


4. Uppgifter som kan finnas i medlemsregistret och som den berörde medlemmen skall kunna få del av är:

Namn
Bostadsadress
Postnummer 
Ort
Mailadress 
Arbetsplats
Medlemsavgift


5. Uppgifter i registret som alla föreningens medlemmar kan få del av efter samtycke:
          Namn
          Mailadress
          Arbetsplats
6. Uppgifter i registret som tredje part kan få del av efter samtycke:
          Namn
          Mailadress
          Arbetsplats
7. Rätt att använda medlemsregistret har nedanstående förtroendevalda i föreningen:
          Registeransvarig
          Korresponderande ledamoten 
          Ordföranden
          Kassören

  
Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

4S Svensk Ryggkirurgisk förening behandlar i första hand dina personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt det ingångna avtalet om medlemskapet.
För övriga ändamål behandlar 4S dina personuppgifter därför att 4S har ett intresse av att kunna tillhandahålla en bra tjänst till sina medlemmar.

 
Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas tills du begärt utträde som medlem.

 
Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

4S är ansvarig för behandling av dina uppgifter och styrelsen utser en registeransvarig.
Vid frågor kontaktas denne via kontaktuppgifter på 4S hemsida www.4s.nu.
 
 
Vilka personuppgifter samlar vi in?

4S samlar in uppgifter direkt från dig som medlem i samband med medlemsansökan.
Uppgifter som samlas in och registreras är Namn, adress, postadress, telefon, mail samt arbetsplats.
Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras av föreningens sekreterare eller utsedd registeransvarig.

 
Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver vi registrera uppgifter om dig för att hantera ditt medlemskap men också för att vi ska kunna bedriva rekryteringsarbete av nya medlemmar, ta fram underlag för statistik och debitering samt erbjuda dig och alla andra medlemmar bra möjligheter till kontakter.

 
Utlämnande av dina personuppgifter

4S kan lämna ut dina medlemsuppgifter inklusive person- och kontaktuppgifter till 3:e part i syfte att du som medlem ska kunna få ta del av information inom ryggkirurgi.Dina rättigheter

• Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina    
  personuppgifter.
• Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta
  föreningens registeransvarig.
• Du kan anmäla om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas för e-postutskick.
• Du kan lämna klagomål om 4S hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten 
  Datainspektionen www.datainspektionen.se

 

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?
Kontakta registeransvarig

T.v Carina Blom
carina.blom@swespine.se