medlemsansökan

Medlemskap för ryggkirurger

Svensk Ryggkirurgisk Förening har som övergripande målsättning att verka för ett samarbete mellan ryggkirurger i Sverige och Skandinavien för att på så sätt uppnå vinster för såväl patienter, läkare/kliniker och beställare av sjukvård. Medlemmar i Föreningen är kollegor med en dokumenterad ryggkirurgisk kompetens, minst diskbråck, och som är intresserad av forsknings och utvecklingsfrågor. I föreningen kan den kirurg väljas in som uppfyller de krav som stadgarna föreskriver. Inval sker under föreningens årsmöte.

Utdrag ur 4S stadgar

  • §5 Medlem i föreningen kan den vara, som, förutom belagd ryggkirurgisk kompetens, arbetar i enlighet med föreningens stadgar (§2).
  • §6 Inträde i föreningen kan erhållas efter ansökan. Styrelsen förbereder ansökan inför medlemsmöte och svarar för att den sökande         uppfyller de krav som stadgarna föreskriver (§5). Om särskilda skäl talar för inval av medlemssökande, som inte till fullo uppfyller       alla krav, kan, om medlemmarna så beslutar (2/3 majoritet), inval ske vid ordinarie medlemsmöte.


Vill du ansöka om medlemskap i Svensk Ryggkirurgisk förening så fyller du
i nedanstående formulär: