4S stadgar

 
UPPGIFT OCH ORGANISATION
 
§1
Svensk ryggkirurgisk förening (SSSS – Swedish Society for Spine Surgery) är en sammanslutning av föreningsmedlemmar med särskilt intresse för ryggsjukdomar och deras kirurgiska behandling.
 
§2
Föreningens och medlemmarnas uppgift är att främja hälso- och sjukvårdens utveckling inom diagnostik och behandling av ryggsjukdomar, samt forskning och utbildning inom dessa
områden.
 
§3
Föreningens verksamhet utövas av medlemmar vid medlemsmöten samt av styrelsen och dess arbetsutskott.
 
§4
Sektionens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
 
MEDLEMSKAP
 
§5
Medlem i föreningen kan den vara, som, förutom belagd ryggkirurgisk kompetens, arbetar i
enlighet med föreningens stadgar (§2).
 
§6
Inträde i föreningen kan erhållas efter ansökan. Styrelsen förbereder ansökan inför
medlemsmöte och svarar för att den sökande uppfyller de krav som stadgarna föreskriver (§5).
Om särskilda skäl talar för inval av medlemssökande, som inte till fullo uppfyller alla krav,
kan, om medlemmarna så beslutar (2/3 majoritet), inval ske vid ordinarie medlemsmöte.
 
§7
Medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift, som bestäms vid medlemsmöte. Skyldigheten
upphör vid utgången av det kvartal, då medlemmen uppnått sextiofem års ålder. Medlem
som underlåter att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot sektionen kan uteslutas av
styrelsen.
 
MEDLEMSMÖTE
 
§8
Medlemsmöte är ordinarie eller extra. Ordinarie medlemsmöte hålles en gång årligen. Extra
möte hålles när styrelsen eller revisorerna så anser erforderligt, eller när minst tio medlemmar skriftligen begär det.

§9
Kallelse till medlemsmöte utfärdas av styrelsen och tillställes samtliga medlemmar. Kallelse
till ordinarie medlemsmöte skall utfärdas senast sex veckor före mötet, och kallelse till extra
föreningsmöte senast två veckor före mötet. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för mötet och om vilka ärenden som skall behandlas.
 
§10
Vid varje medlemsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet och utses två
mötesdeltagare att justera mötesprotokollet.
Vid omröstning äger varje närvarande medlem en röst. Rösträtt får inte överlåtas eller utövas med hjälp av fullmakt. Omröstning i val är sluten, om någon begär det. I övrigt sker omröstning öppet. Vid lika röstetal gäller den mening, som mötesordföranden biträder, utom i val då avgörandet sker genom lottning.
 
§11
Vid ordinarie medlemsmöte skall, utöver vad som gäller av §10, förekomma följande
ärenden:
-Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden efter närmast föregående ordinarie medlemsmöte
-Styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen under senast avslutat räkenskapsår,
revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
-Fastställande av medlemsavgift
-Val av styrelseledamöter enligt § 12
-Val av revisor enligt § 15
-Val av valberedning enligt §16
-Ärenden som styrelsen förelagt mötet i kallelsen, eller som medlem anmält eller anmäler.
Detta skall helst göras skriftligen en månad före mötet.
 
§12
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, vetenskaplig sekreterare, utbildningsansvarig ledamot, en ordinarie ledamot och en suppleant.
 
Styrelsens ledamöter utses för en period på två år vid ordinarie medlemsmöte. Alla ledamöter behöver inte utses vid ett och samma medlemsmöte, vilket innebär att ledamöter kan utses vid varje ordinarie medlemsmöte. Avgår styrelseledamot före mandatperiodens utgång förrättas fyllnadsval för återstående mandattid vid nästkommande medlemsmöte. Vid förfall för sekreteraren eller kassören utser styrelsen vid behov tillfällig ersättare bland styrelsemedlemmarna.
 
Styrgruppen för svenskt ryggkirurgiskt register (Swespine) består av registerhållare, fem ytterligare ledamöter och en suppleant.  Styrgruppens medlemmar utses för en period på fyra år vid ordinarie medlemsmöte. Alla ledamöter behöver inte utses vid ett och samma medlemsmöte, vilket innebär att ledamöter kan utses vid varje ordinarie medlemsmöte. Avgår registerhållare/ledamot i Styrgruppen före mandatperiodens utgång förrättas fyllnadsval för återstående mandattid vid nästkommande medlemsmöte.
 
Styrgruppen har i uppgift att utse en vice registerhållare, samt vid behov utse personer som adjungeras till styrgruppen.
 
§13
Styrelsen ansvarar mellan medlemsmötena för föreningens angelägenheter och har utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar.
-att bereda ärenden som skall behandlas vid medlemsmöte och verkställa av mötet fattade
beslut
-att besluta i ärenden som inte kräver ställningstagande av medlemsmöte.
 
§14
Styrelsen sammanträder på ordförandens initiativ eller om minst tre styrelseledamöter begär det. Kallelse till styrelsesammanträden utfärdas minst sju dagar före sammanträdet.
Styrelsen är beslutsför om minst fyra ledamöter är närvarande. Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 
REVISION
 
 §15
Styrelsens förvaltning av föreningens ekonomi granskas av två revisorer, som till ordinarie
medlemsmöte avger berättelse om sin granskning av förvaltningen under senast förflutna
räkenskapsår, och lämnar rekommendationer i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Revisorerna och en suppleant för dem väljs vid ordinarie medlemsmöte för tiden till och med
ordinarie medlemsmöte påföljande år.
 
VALBEREDNING
 
 §16
För beredning av vid medlemsmöte förekommande val skall finnas en valberedning bestående av ordförande och ytterligare två ledamöter. De väljs vid ordinarie medlemsmöte för tiden till och med ordinarie medlemsmöte påföljande år.
Valberedningen skall lämna sina förslag till val i sådan tid att de kan utsändas till medlemmarna samtidigt med kallelsen till det möte där valen skall ske.
 
STADGEÄNDRING
 
 §17
Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie medlemsmöte sedan förslag därom
redovisats i kallelsen till möte. För beslut om ändring krävs att minst två tredjedelar av de vid
mötet närvarande medlemmarna är eniga därom.
 
  
 
 
Antagna vid 4S årsmöte 2023-11-10