Studier baserade på swespine

Medlemmar i 4S har möjlighet att ansöka om registerdata i studiesyfte. 
Här nedan listas tidigare godkända projekt.

 

Ansökan registerdata

Du som är medlem, eller har en handledare som är medlem, kan ansöka till 4S styrelse om att få ta del av registerdata till din forskning.

För att ansöka om data så fyller du i formuläret nedan och bifogar signerad ansökan samt den ansökan som skickats till etikprövningsnämnden inkl godkännandet. 

4S styrelse gör en bedömning av ansökan vid styrelsemöte och i det fall den styrks så skickas den vidare för ett formellt godkännande av ForskningsDataCentret, Futurum – akademin för hälsa och vård,
Region Jönköpings län. 

From 1 juni 2024 så tillkommer en kostnad för datauttag med en grundavgift om 5 000 kr exkl moms. Detta inkluderar 4 tim arbete vilket är det vanligaste. 
Datauttag som kräver mer än 4 timmars arbete debiteras ytterligare
1 250 kr exkl moms per arbetstimme.

 

Tidigare beviljade projekt.

 

Datum Namn Klinik Pojekt/Studie
2023-01-10 Björn Knutsson Sundsvall Hur stor är riskökningen för peri och postoperativ stroke efter operation för lumbal spinal stenos ?
Sekundär frågeställning: Har antalet dekomprimerade nivåer vid operation, instrumenterad steloperation och peroperativ duraskada någon inverkan på per och/eller postoperativ incidens av stroke vid kirurgi för LSS?
2023-01-10 Josefin Åkesson Umeå US - I vilken utsträckning används röntgengenomsläppliga implantat vid tumörkirurgi till ryggen? 
- Vilken typ av instrumentarie som används? 
- Vilken typ av kirurgi, tumörtyp och lokalisation som dessa implantat används på? 
- Vilka är de vanligaste indikationerna? 
- Vilka potentiellt implantatrelaterade komplikationer finns registrerade?
 
2022-10-11 Anders Joelson Örebro US A. Hur stor är förekomsten av degenerativ ryggsjukdom hos tvillingpar?
B. Hur vanligt är det att endast en individ i ett tvillingpar drabbas av degenerativ ryggsjukdom?
C. Hur vanligt är det att båda individerna i ett tvillingpar drabbas av degenerativ ryggsjukdom?
D. Finns det skillnader i förekomsten av degenerativ ryggsjukdom hos monozygota respektive dizygota tvillingpar?
2022-10-11 Johan Wenman Umeå US Patienter som opererats för metastas och som registrerats för okänd primärtumör eller prostatacancer.
A. Undersöka överlevnad efter kirurgi hos hormon-naiva jämfört med hormonrefraktära prostatacancer patienter med ryggmetastaser.
B. Karaktärisera morfologi och molekylära egenskaper hos obehandlade benmetastaser från prostatacancer
2022-06-14 Magnus Karlsson SU Malmö Sammanfattningsvis om patienter med diabetes uppnår samma resultat vid degenerativ ländryggskirurgi som patienter utan diabetes
2022-05-17 Hans Tropp/Therese Eriksson Linköping US Rättvis och jämlik vård med ett värdebaserat ersättningssystem.
2022-04-05 Håkan Löfgren Länssjukhuset Ryhov Neuro Hur är funktionen, smärtan, psykosociala hälsan och den hälsorelaterad livskvalitet
hos individer med cervikal radikulopati före och efter bakre halsryggskirurgi?
Hur förändras fysisk och psykisk funktion, smärta, psykosocial hälsa och den
hälsorelaterad livskvaliteten över tid efter bakre halsryggskirurgi?
Finns det samband mellan utfallet av bakre halsryggskirurgi och funktionspåverkan, smärta, psykosociala faktorer samt livskvalitet? 
Förekommer det skillnader i funktionspåverkan, smärta, psykosociala faktorer och livskvalitet mellan undergrupper baserat på förekomst av yrsel och huvudvärk? Finns det faktorer som kan förklara förekomsten av yrsel och huvudvärk före och efter bakre halsryggskirurgi?
2022-04-05 Hans Tropp Linköping US Komplikation och reop efter diskprotesoperation.
Patientupplevt resultat efter diskprotesoperation, inkl resultat efter reop eller ny indexoperation.
Identifiera förekomst av andra allvarliga komplikationer i samband med eller efter diskprotesoperation.
2021-10-04 Catharina Parai Spinecenter Göteborg Påverkar användning av Dialogstödet patientnöjdheten och /eller operationsresultatet vid cervikal rizopati respektive lumbal spinal stenos mätt med patientrapporterade utfallsmåtten Global Assessment och Nöjdhet?
Vilken livskvalitet har patienter, efter bedömningen hos ryggspecialist, som inte går vidare till kirurgisk behandling ett år efter besöket, i jämförelse med opererade patienter mätt med EQ-5D?
2021-05-18 Fredrik Strömqvist Skånes US Reoperationer efter diskbråck, förekomst och utfall.
2021-04-06 Martin Skeppholm Ryggkirurgiskt Centrum 
Stockholm (RKC)
Primära frågeställningen är om diskbråckets utseende på MR påverkar utfallet efter operation.
2021-04-06 Björn Knutsson Sundsvall sjukhus Primär frågeställning: Är självrapporterad fysisk inaktivitet före en operation för spinal stenos associerat med sämre operationsresultat 1 och 2 år efter operation jämfört med personer som rapporterar sig som fysiskt aktiva?

Sekundär frågeställning: Associerar utfallet med förändring av självrapporterad akrivitetsgrad under uppföljningstiden?
2021-02-23 Anders Joelsson Örebro US Sjukdomsspecifika hälsoprofiler i patientrapporterat utfall vid ryggkirurgi, Cauda equina.
2020-12-01 Hans Tropp/ Frank Ellinger Linköping US (1) Vilken korrektion av deformiteten samt längdtillväxt åstadkoms med respektive operationsmetod? (2) Vilka komplikationsfrekvenser har de aktuella operationsmetoderna? (3) Vilken livskvalitet har personer som genomgått kirurgi för EOS? (4) Vilken kirurgisk behandlingsmetod av kongenital EOS ger bäst resultat avseende deformitetskorrektion och längdtillväxt? (5) Vilken operationsmetod har lägst komplikationsfrekvens vid behandling av kongenital EOS? (6) Vilken livskvalitet har personer som genomgått kirurgi för kongenital EOS? (7) Är magnetdrivna distraktionsstag en lämplig behandlingsmetod vid kongenital EOS?
2020-06-01 Soheil Ebrahimnia SUS Malmö Hur påverkar ålder och BMI resultatet vid spinal stenoskirurgi
2020-06-01 Anders Joelsson Örebro US A. Hur stor är frekvensen reoperationer på samma nivå respektive ovanliggande nivå?
B. Vad är det patientrapporterade utfallet för patienter som reopereras på indexnivå respektive intilliggande nivå?
C. Skiljer det patientrapporterade utfallet vid reoperation med endast dekompression jämfört med förlängd fusion?
D. Finns det riskfaktorer för att reopereras på indexnivå eller intilliggande nivå?
2020-06-01 Freyr Gauti Sigmund/
Fredrik Strömqvist
Örebro US/
SUS Malmö
i) Vilken kirurgisk metod ger överlägset resultat vid vuxendeformitet samt genererar minst komplikationer och reoperationer?
ii) Är kirurgi överlägsen konservativ behandling vid behandling av ryggdeformitet hos vuxna?
2020-04-20 Adrian Elmi Örebro US Primärt utfallsmått är incidensen av haveri inklusive kompletterande kirurgi med bakre fixation. Sekundära utfallsmått är funktionellt utfall på lång sikt.
2020-04-20 Paul Gerdhem Karolinska US Vilka besvär finns före och efter kirurgi av sacro-iliakaleden/rna? Hur ofta har andra operationer i ländryggen genomförts före operation av sacro-iliakaleden? Vilka typer av operationer genomförs av sacro-iliakaleden? Vilken är omoperationsrisken och risken för andra komplikationer vid sacroiliakaledsstabilisering? Ger minimalinvasiv kirurgi av sacro-iliakaleden minskad smärta och förbättrad funktion i paritet med de resultat som ses efter operation av degenerativ ländryggssjukdom?
2020-03-09 Catharina Marquez/
Anna MacDowall
Uppsala Akademiska Vad händer med diskproteserna och de som reopereras.
Diskbråck och foraminell stenos i halsrygg.
2020-01-23 Fredrik Strömqvist/Maria 
Cöster
SUS Malmö Finns det möjlighet att jmf resultat mellan olika ortopediska åtgärder genom den rapportering som finns i kvalitetsregistren? Vilket är utfallet av patientrapporterat EQ5D före och efter kirurgi vid olika ortopediska diagnoser? Finns det ortopediska åtgärder som har ett mer gynnsamt resultat avseende hälsorelaterad livskvalitet, mätt med EQ5D än andra åtgärder?
2019-12-11 Paul Gerdhem Karolinska Vilka besvär finns före och efter kirurgi av sacro-iliakaleden/rna?
Hur ofta har andra operationer i ländryggen genomförts före
operation av sacro-iliakaleden? Vilka typer av operationer genomförs
av sacro-iliakaleden?
Vilken är omoperationsrisken och risken för andra komplikationer vid sacroiliakaledsstabilisering? Ger minimalinvasiv kirurgi av sacro-iliakaleden
minskad smärta och förbättrad funktion i paritet med de resultat som ses
efter operation av degenerativ ländryggssjukdom?
Ansökan >>
2019-08-20 Gauti Freyer Gudmundsson Örebro US Påverkar MR fynd indikerande instabilitet utfallet av operation för spinal stenos? Ger fusion bättre resultat vid MR fynd indikerande instabilitet? >>
2019-06-11 Peter Försth Akademiska Uppsala
2019-05-02 Paul Gerdhem Karolinska Leder ryggoperation till ökad reoperationsrisk av höftprotesopererade?
 Är risken för migration av höftleden större hos personer med cerebral pares som genomgått operation för skolios vid ett mindre krök än de som genomgått operation vid en större krök?
Ansökan >>
2019-03-12 Anna McDowall Akademiska Uppsala Frågeställningen är huruvida operation med dekompression och fusion eller dekompression enbart skiljer sig åt avseende demografi, antal opererade nivåer, resultat av kirurgi (livskvalitet, global assessment, NRS), grad av reoperation, arbetsåtergång. >>
2018-01-18 Joel Beck ArtClinic Göteborg Utvärdering av endoskopisk diskbråckskirurgi i ländrygg.
>>
2018-11-19 Peter Fritzell Swespine Undersökning av hur olika patientgrupper skattar sin hälsa med EQ5D >>
2018-02-21 Paul Gerdhem Karolinska Vilka gener och genetiska mekanismer styr uppkomsten av skolios? >>
2017-11-29 Niyaz Hareni/Acke Ohlin Skåne US Malmö  Vilken association finns det mellan preoperativa data och outcome hos äldre (>65 år)?
Hur associeras patientnöjdhet samt PROM:s med preoperativ duration av bensmärta?
Vilka preoperativa prediktorer kan associeras med outcome?
Vilka skillnader finns i outcome mellan äldre (> 65 år) och de < 65 år?
Finns det några skillnader i outcome hos de allra äldsta (>80 år)?
Skiljer sig prediktorer för outcome hos de >65 år opererade för LDB jämfört med yngre?
Skiljer sig prediktorer för outcome hos de allra äldsta >80 år opererade för LDB jämfört med övriga?
Ansökan >>
2017-04-05 Anna MacDowall Akademiska Uppsala Resultat av NDI, VAS-neck, VAS-arm, EQ-5D, myelopatiskalan efter 5 respektive 10 år efter operation för cervikala diskbråck och cervikala rotkanalstenoser >>
2017-03-15 Olle Hägg Spinecenter Göteborg Föreligger någon skillnad i utfall, vårdtid och sjukskrivningstid när GHP Stockholm Spine Center och GHP Spine Center Göteborg jämförs med rikets övriga kliniker? >>
2017-03-15 Björn Strömqvist Skåne US Har tidigare genomgången ryggoperation influens på preoperativa symptombilden jmf med icke opererade? Är resultaten olika i och för tidigare opererade jmf med icke tidigare opererade patienter som fusionerats >>
2016-09-04 Paul Gerdhem Karolinska Olika frågeställningar gällande kotfraktur >>
2016-09-04 Yohan Robinsson Akademiska Uppsala Vilken omfattning förbättrar kirurgi patientens livskvalitet. Finns det
prediktorer för icke-optimalt utfall efter kirurgi, dvs utan förbättring av livskvalitet? >>
2016-06-01 Catarina Marques Akademiska Uppsala Kliniskt utfall relaterat till protes >>
2016-01-28 Koroush Jalalpour Karolinska Identifiera eventuella skillnader mellan olika fusionstekniker >>
2016-01-28 Yohan Robinsson
Fredrik Strömqvist
Uppsala Akademiska
Malmö
Könsskilnnader vid thorakolumbala frakturer >>
2016-01-28 Fredrik Strömqvist Malmö Trender i degenerativ spinal ländryggskirurgi och dess påverkan på resultatet. >>
2015-12-07 Hans Tropp Linköping Vilka effekter uppstår för patienter, vårdaktörer och samhälle till följd av vårdval ryggkirurgi med fri etablering, fritt vårdsökande och ett värdebaserat ersättningssystem? >>
2015-12-07 Paul Gerdhem Karolinska Prediktorer för utfall vid operation av degenerativ och icke degenerativ skolios. >>
2015-03-16 Olle Hägg Spinecenter Göteborg A. Finns det någon skillnad i utfall efter operation för degenerativ halsryggssjukdom mellan de som deltar i ordinarie ettårsuppföljning inom Svenska Ryggregistret och de som inte deltar? B. Vad var orsaken till att ej delta i ordinarie ettårsuppföljning inom Svenska Ryggregistret? >>
2015-01-29 Fredrik Strömqvist Skånes US Lund Fortsatt analys av könsskillnader avseende symptombild, kirurgiresultat, smärtupplevande funktionsstörning etc. >>
2014-09-25 Peter Fritzell Jönköping Jämförelse av SRS-data mellan Sverige, Norge och Danmark >>
2014-09-25 Paul Gerdhem Karolinska Fortsatt undersökning av resultat efter op av diskbråck hos barn och ungdomar i SweSpine (tidigare ansökan godkänd 2013), inklusive möjlighet att kontakta de barn som inte svarat på 5 och 10 årsenkäter >>
2014 08 22 Ulf Kornerup Östersund Skiljer sig operationsresultatet av Östersundspatienter från "det vanliga", dvs resultaten från ryggregistret i stort. >>
2014 03 19 Peter Fritzell Jönköping Internationell jämförelse av livskvalitet och funktion mellan Sverige, Norge, Danmark och Holland med SWESPINE.>>
2014 03 19 Peter Fritzell Jönköping Fortsättning på "Stockholmsprojektet Kvalitetsbaserad ersättning".
>>
2014 03 19 Peter Fritzell Jönköping SpineHip, en samkörning av SWESPINE registerdata med höftregistret. Ans 1 >> Ans 2 >>
2014 01 10 Paul Gerhem Karolinska US Utfall efter op av istmisk spondylolistes i relation till preop symtom/livskvalite, ålder, samt typ av op.
Hur väl stämmer registrerade data med information i operationsberättelsen? Har involverad kotniva respektive fusionnivå betydelse for utfallet? Har grad av olistes betydelse för utfallet av kirurgin? Hur inverkar socioekonomiska faktorer på utfallet? >>
2014 01 10 Yohan Robinson Akademiska Uppsala Vilken betydelse har det för ODI, om patienten inte fyller i samtliga svar i formuläret. >>
2013  12 06 Adad Baranto Sportsmed Göteborg Frekvensen av antal op. pat med pat som är op med öppen diskektomi ska jämföras me de som är op med mikroskopisk teknik. >>
2013 08 26 Paul Gerdhem Karolinska US Finns skillnader i preoperativa data och utfall för barn och vuxna som opererats för diskbråck i ländryggen?
Utfallsmått är livskvalité (EQ5D, Oswestry, SF36, VAS ben och rygg) och basdata. Preoperativa data, 1-års och 2-årsdata kommer att användas i första hand. Om 5-års data finns tillgängligt i tillräcklig omfattning kommer dessa också att användas. Etiskt tillstånd finns (Dnr 2012/206-31/1). >>