2. Aviseringslista och etiketter1. Klicka på AVISERINGSLISTA i menyn uppe till vänter.
 

2.  Aviseringslista  

I aviseringslistan visas samtliga operationer som är aktuella eller som tidigare har aviserats för en uppföljning inom
den tidsperiod som är angiven i fälten UPPFÖLJNINGSDATUM. Datum i dessa fält är default och datumintervallet ändras med automatik varje dag.

För att skapa en lista över aktuella patienter att avisera för en uppföljning så görs ett urval via sökfälten som ligger ovan den gula rubriksraden. 

Förklaring av sökfält:
(ligger ovanför gula raden)
 

ID Operationens unika ID 
Decerno löpnr Här visas de löpnummer som användes i gamla systemet
Personnummer Sök på unikt personnummer
Uppföljning Val av avisering - 1. Avisering, 2. Påminnelse 1, 3 Påminnelse 2
Typ Val av uppföljningstillfälle och diagnosgrupp
Opdatum Söker rätt på ett visst operationsdatum
Uppföljningsdatum
 
Detta sökfält är inställt default och anger mellan vilken tidsperiod aktuella uppföljningar skall visas i lisan.
Avbruten Sortering av avbrutna operationer som ej skall följas upp
Aviserad Val om man vill att listan skall innehålla alla operationer eller endast icke aviserade
Avidatum Datum då operationen aviserats/utskick gjorts

3. Skapa en avisering

För att skapa en aviseringslista för ett utskick av uppföljning som exemplet nedan:

1. Ange "Ländrygg 1 år" i listan för "Uppföljning"
2. Ange "Avisering" i listan under Typ
3. Ändra inte datumintervallet under "Uppföljningsdatum" (görs endast i de fall man vill ta fram äldre operationer)
4. Klicka i "Nej" under "Avbruten" 
5. Klicka på VISA
 

4. Avisera för uppföljning

1. Börja med att sortera listan efter "Uppföljningsdatum" genom att klicka i det gula fältet. 
2. Klicka på knappen "Avisera" för de operationer du vill skicka en uppföljning till. Klicka på en operation och     
    avvakta tills du får dagens datum i kolumnen "Avidatum", klicka sedan på nästa.
3. När du klickat för/markerat de som är aktuella för ett utskick så går du till menyn ETIKETT (längst upp till vä på     
    sidan).

5. Skriva ut etiketter

För utskrift av etiketter så anger du:

1. TYP - Avisering
2. UPPFÖLJNING - Ländrygg 1 år
3. Aviseringsdatum - Det datum som du fick upp då du klickade i AVISERA (dagens datum)
4. Klicka sedan på "SKAPA FIL MED ETIKETTER"

Det skapas då en PDF-fil som du hittar i fönstret nere till vänster. 

5. Skriv ut denna PDF på etikettark. (Produktnamn är Avery 3484 16 st 105x37).

6. PDF Etiketter

I denna PDF så skrivs 8 patienter ut i 2 st kolumner.

Den vänstra kolumnen består av patientens namn och adress och fästs på kuvert som skall skickas.
Den högra kolumnen består av etikett med klinikens namn, uppföljningstillfälle, operationsdatum, löpnummer, namn. Denna etikett fästs på uppföljningsformuläret (OBS ej på följebrev).